Kariéra

Specifikace pracovních pozic Senior Centra Třebíč

Do nově utvářeného týmu v Třebíči hledáme spolupracovníky, kterým práce v našem oboru dává smyl, a kteří se chtějí stát součástí stabilního týmu a domácího prostředí. Vítáme nadšené lidi se vstřícným smýšlením, zaměřené na pracovní výsledky. Ochotu a pracovní nasazení umíme ocenit.

Administrativa

Personalista / asistent ředitele

 • Vedení personální evidence
 • Příprava výběrových řízení
 • Nábor zaměstnanců
 • Plán rozvoje pracovních sil
 • Zajišťování vzdělávání a školení pracovníků
 • Monitorování situace na trhu práce
 • Spolupráce se státními orgány
 • Tvorba hodnotících systémů
 • Motivační program zaměstnanců

Samostatná účetní (majetek, dodavatelé)

 • Vedení účetnictví v souladu s platnou legislativou
 • Evidence účetních činností
 • Zpracování dokladů
 • Sestavování účetních výkazů
 • Kontrola správnosti faktur
 • Komunikace s dodavateli, odběrateli a finančními institucemi
 • Evidence majetku
 • Vedení daňové evidence
 • Účtování pokladny
 • Reporting klíčových finančních indikátoru (KPI)

Účetní (odběratelé, tj. klienti)

 • Odpovědnost za správnost zadaných dokladů
 • Evidence účetních činností
 • Zpracování podkladů pro vyúčtování klientům a rodinám

Účetní mzdová

 • Zpracovávání mezd
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců na OSSZ a ZP
 • Upracování výkazů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Příprava příkazů k úhradě na odvody a platby mezd
 • Jednání a účast na kontrolách u OSSZ a ZP
 • Roční zúčtování daní

Recepční

 • Řídící, organizační a zajišťující činnosti administrativního charakteru
 • Zodpovědnost za chod recepce
 • Každodenní písemná a telefonická komunikace se zákazníky
 • Péče o návštěvy

Sociální úsek

Vedoucí sociální pracovník

 • Řídí se právními předpisy v oblasti sociálních služeb, zejména zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, platném znění.
 • Zabezpečuje sociální agendu.
 • Aktivně se podílí na zpracování koncepce poskytování sociálních služeb v zařízení.
 • Odpovídá za správnost a zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe.
 • Metodicky se podílí na zpracování individuálních plánů klientů a sleduje jejich zavádění do praxe.
 • Komunikuje s rodinami klientů, zodpovídá za maximální informovanost rodiny v oblasti poskytování sociálních služeb.

Koordinátor pracovníků sociální péče

 • Řídí se právními předpisy v oblasti sociálních služeb, zejména zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, platném znění.
 • Zabezpečuje sociální agendu.
 • Vede, řídí, organizuje a kontroluje práci pracovníků v sociálních službách.

Pracovník sociální péče

 • Poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.
 • Poskytování služeb dle individuálních potřeb klienta v rozsahu individuálního plánu.
 • Poskytování pomoci klientům při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, posilování životní aktivizace klientů a uspokojování jejich psychosociálních potřeb.
 • Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů.

Aktivizační pracovník

 • Poskytování pomoci klientům při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, posilování životní aktivizace klientů a uspokojování jejich psychosociálních potřeb.
 • Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů.
 • Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty. Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů.
 • Provádějí aktivit v oblasti pracovních a zájmových činností.

Zdravotní úsek

Vrchní sestra

 • Zná a řídí se předpisy v oblasti sociálních a zdravotních služeb, zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Sb.
 • Zodpovídá za poskytování ošetřovatelské péče lege artis.
 • Řídí práci nelékařských zdravotních pracovníků v přímé péči u klienta.
 • Zodpovídá za poskytování zdravotní a sociální péče dle příslušné legislativy.
 • Organizuje ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
 • Dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu.
 • Předepsaným způsobem vede zdravotnickou dokumentaci a pracuje s informačním systémem.
 • Přejímá, kontroluje, ukládá léčivé přípravky, včetně návykových látek, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dostatečnou zásobu.
 • Připravuje standardy specializovaných postupů.
 • Komunikuje s rodinou klienta.

Staniční sestra

 • Registrace k výkonu zdravotnického povolání bez dohledu, dle zák.96/2006 Sb.
 • Poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy
 • Dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví
 • Vede zdravotnickou dokumentaci v informačním systému
 • Poskytuje klientům informace v souladu se svou odporností
 • Vede evidenci a provádí inventarizace léčiv

Zdravotní sestra

 • Registrace k výkonu zdravotnického povolání bez dohledu, dle zák.96/2006 Sb.
 • Aplikuje léky, převazuje rány.
 • Vytváří časový plán polohování klientů.
 • Odpovídá za správné vedení ošetřovatelské péče a dokumentace.
 • Dbá na dostatečnou hydrataci a výživu klientů

Dokumentační sestra

 • Zná a řídí se platnými zákony: Zákon 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění, Zákon 108/2006Sb o Sociálních službách a Zákon 55/2011 Sb., činnost zdravotnických pracovníků Zákoně. 385/2006, Zákon 479/2006 a Zákon 64/20007 Zákon 285/2006 a Zákon 225/2006a s Vyhlášku o Zdravotnické dokumentaci
 • Zpracovává zdravotnické výkony pro zdravotní pojišťovny
 • Provádí kontrolu vykazování kódů ve zdravotnické péči

Fyzioterapeut

 • Provádí vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího postupu ve fyzioterapii a ergoterapii.
 • Na základě analýz určí fyzioterapeutickou diagnózu, stanoví individuální krátkodobý a dlouhodobý plán péče o klienta.
 • Vede předepsanou zdravotnickou dokumentaci o provedení péče.

Provoz

Vedoucí provozu

 • Odpovědnost za organizaci činností a výstupů provozního úseku (kuchyň, prádelna, úklid, údržba)
 • Odpovědnost za nastavení směn, plán dovolených, včasně odsouhlasené a předané docházky zaměstnanců svěřeného úseku
 • Zodpovídá za správnost a úplnost svěřené evidence (vybavení, zásoby, suroviny, automobil,atd.)
 • Komunikace s vybranými dodavateli (objednávky, reklamace, vyúčtování)
 • Monitoruje lhůtník revizí, zajišťuje realizaci
 • Zodpovídá za dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů na svěřeném úseku

Hlavní kuchař

 • V souladu se stanoveným jídelním lístkem připravuje stravu
 • Vede související dokumentaci
 • Spolupracuje při objednávkách surovin
 • Řídí se příručkou HACCP, hygienickým plánem a ostatními platnými předpisy.

Pomocná síla v kuchyni

 • Podle pokynů kuchaře zabezpečuje přípravu pokrmů.
 • Myje kuchyňské nádobí.

Pracovník úklidu

 • Pravidelné provádění úklidu v objektu (podlahových krytin chodeb, pokojů klientů, kanceláří, společenských prostor, úklidových místností a společných hygienických zařízení).

Údržbář

 • Obsluha, kontrola a běžná údržba zařízení a vybavení v celém objektu.
 • Údržba zahradních ploch a přilehlých komunikací.
 • Vyprošťování z výtahů a nouzové otevírání dveří u výtahů
 • Svoz odpadu ze skladu odpadů.
 • Dle pokynů nadřízeného vykonává pracovní cesty služebním vozidlem.

Pracovník prádelny

 • Třídí, pere, suší, mandluje, žehlí a provádí drobné správky veškerého prádla (ložního, klientského, pracovních oděvů).
 • Pracuje s profesionálními prádelenskými technologiemi.